Инвестиционни услуги и дейности, осъществявани на територията на Република България

 • приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа;
 • изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти;
 • управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента;
 • предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа;
 • предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.
   

Допълнителни услуги, осъществявани на територията на Република България

 • съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
 • предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
 • консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
 • сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
 • инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа;
 • услуги, свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.
   

Други финансови услуги

 • цялостно техническо съдействие при осъществяването на инвестиционния процес;
 • анализ на компании, пазарни сектори, икономически региони;
 • достъп до финансова информация.
   

Данъчно регулиране на сделките с финансови инструменти и финансовия резултат

Индекси
SOFIX433.02-0.35%
BGBX4094.92-1.11%
BGREIT130.10-0.54%
BGTR30463.20-0.89%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.