СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК

 

„Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ, ЕИК 175161352, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, на основание чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 1 600 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев на акция и емисионна стойност 13.50 лева на акция, при общ размер на предлаганата емисия 21 600 000 (двадесет и един милиона и шестстотин хиляди) лева, в резултат на увеличение на капитала на „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ по реда на чл. 192, ал. 1, предл. първо, чл. 194, ал. 1 от ТЗ и чл. 112 и сл. от ЗППЦК, съгласно решение от 06.03.2017 г. на Общото събрание на акционерите на дружеството за увеличаване на капитала от 5 332 690 лева, разпределени в 5 332 690 броя акции на 6 932 690 лева, разпределени в 6 932 690 броя акции, чрез издаване на 1 600 000 ново емитирани акции с номинална стойност 1.00 лев на акция и емисионна стойност 13.50 лева на акция. Предлагането на акциите от увеличението на капитала на „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ се извършва въз основа на Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 654-Е/25.04.2017 г.

Увеличението на капитала ще бъде извършено чрез издаване на права по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК и по реда на чл. 112, ал. 2 и сл. от ЗППЦК. Право да участват в увеличението на капитала на основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала. На следващия работен ден ЦД открива сметки за права на тези лица въз основа на данни от книгата на акционерите. На основание разпоредбите на ЗППЦК срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Всяко право дава възможност за записване на приблизително 0.300036192 нови акции. Всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион, като са необходими 3.333 права за записването на една нова акция, по емисионна стойност 13.50 лева. При получаване на число, което не е цяло, същото се закръгля до цяло число, както следва: при първа цифра (десетици) след десетичната запетая по-малка от 5 - към по-малкото цяло число; при първа цифра (десетици) след десетичната запетая равна или по-голяма от 5 - към по-голямото цяло число. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по описания по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от БФБ пазар на права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от БФБ явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Началото на публичното предлагане е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от ЗППЦК в Търговския регистър и публикацията му в два централни ежедневника - "Сега" и "Телеграф" (ако обнародването и публикацията са в различни дати се взима под внимание по-късната от двете дати), но не по-рано от изтичането на срока по чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК (откриването на сметките за права от ЦД).

Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата.

Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговия с права) се извършва на „Сегмент за права” на Основен пазар на БФБ (BSE).

На петия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата упълномощения ИП „Реал Финанс“ АД предлага на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион неупражнените права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване на акции.

Краят на подписката е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. До изтичане на посочения в предходното изречение краен срок, лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции.

Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец до ИП „Реал Финанс” АД, обслужващ увеличението на капитала, на адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. „Александър Пушкин” № 24 от 09:00 до 17:00 ч. или до ИП, членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права.

Инвеститорите получили права по техни лични сметки в ЦД, следва да заявяват прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подсметки при ИП „Реал Финанс“ АД или при други ИП, членове на ЦД.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка на „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ, открита в „Тексим Банк“ АД с IBAN: BG54 TEXI 9545 1004 6406 00, BIC: TEXIBGSF. Набирателната сметка следва да е заверена с дължимата сума най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка, в която трябва да бъдат посочени наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК/идентификационен номер за чуждестранно лице, броят на записаните акции, общият размер на дължимата и извършена вноска). При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, чиято емисионна стойност е заплатена изцяло.

Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 160 000 акции като капитала на дружеството ще бъде увеличен до размера на записаните и платени акции. Ако бъдат записани и платени по-малко от 160 000 акции то увеличението на капитала ще се счита за неуспешно. Ако всички акции от тази емисия бъдат записани и платени преди крайния срок на подписката, дружеството уведомява КФН в срок от 3 работни дни и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, а след това - за регистрация на новата емисия акции в ЦД, КФН и БФБ. Емитентът уведомява КФН в срок от 3 (три) работни дни от приключване на подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите.

Изчерпателна и пълна информация за предлаганите акции и емитента може да бъде получена от Проспекта за публично предлагане на ценни книжа на „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ, потвърден от КФН с Решение № 654-Е/25.04.2017 г.

Рисковете, свързани с дейността на емитента са подробно описани в Проспекта. Потенциалните инвеститори могат да получат и да се запознаят с Проспекта, както и да получат допълнителна информация всеки работен ден на следните адреси: в офиса на „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, от 09:30 – 17:00 ч., тел.: + 359 52 603 830, е-мейл: info@bsproperties.eu, както и в офиса на ИП „Реал Финанс“ АД в гр. Варна, ул. „Александър Пушкин“ № 24, от 09:00 – 17:00 ч., тел.: + 359 52 603 828, е-мейл: real-finance@real-finance.net.

Считано от датата на обявяване на това съобщение Проспектът ще бъде достъпен и на интернет страниците на емитента www.bsproperties.eu и на ИП „Реал Финанс” АД www.real-finance.net.

Част I от Проспекта - Резюме

Част II от Проспекта - Регистрационен документ

Част III от проспекта - Документ за предлаганите ценни книжа

Индекси
SOFIX573.510.10%
BGBX40114.650.38%
BGREIT121.410.52%
BGTR30500.700.41%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.