СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК

 

„Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, ЕИК 148031273, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Александър С. Пушкин” № 24, ет. 2, на основание чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 5 600 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев на акция и емисионна стойност 1.80 на акция, при общ размер на предлаганата емисия 10 080 000 (десет милиона и осемдесет хиляди) лева, в резултат на увеличение на капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ и чл. 43 от Устава на дружеството, взето с решение на Съвета на директорите на дружеството, проведено на 13.03.2017 г., за увеличаване на капитала от 10 580 000 лева, разпределени в 10 580 000 броя акции на 16 180 000 лева, разпределени в 16 180 000 броя акции, чрез издаване на 5 600 000 ново емитирани акции с номинална стойност 1.00 лев на акция и емисионна стойност 1.80 лева на акция. Предлагането на акциите от увеличението на капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ се извършва въз основа на Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 697-Е/10.05.2017 г.

Увеличението на капитала ще бъде извършено чрез издаване на права по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК и по реда на чл. 112, ал. 2 и сл. от ЗППЦК. На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 /седем/ дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК в Търговския регистър, в два централни ежедневника, на интернет страниците на дружеството и на обслужващия инвестиционен посредник. На следващия работен ден ЦД открива сметки за права на тези лица въз основа на данни от книгата на акционерите. На основание разпоредбите на ЗППЦК срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Всяко право дава възможност за записване на приблизително 0.52930057 нови акции. Всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион, като са необходими приблизително 1.88928571 права за записването на една нова акция, по емисионна стойност 1.80 лева. При получаване на число, което не е цяло, същото се закръгля до цяло число, както следва: при първа цифра (десетици) след десетичната запетая по-малка от 5 – към по-малкото цяло число; при първа цифра (десетици) след десетичната запетая равна или по-голяма от 5 – към по-голямото цяло число. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по описания по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от БФБ пазар на права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от БФБ явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Началото на публичното предлагане е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от ЗППЦК в Търговския регистър и публикацията му в два централни ежедневника - „Сега” и „Телеграф” (ако обнародването и публикацията са в различни дати се взима под внимание по-късната от двете дати), но не по-рано от изтичането на срока по чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК (откриването на сметките за права от ЦД).

Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата.

Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговия с права) се извършва на „Сегмент за права” на Основен пазар на БФБ (BSE).

На петия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата упълномощения ИП „Реал Финанс“ АД предлага на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион неупражнените права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване на акции.

Краят на подписката е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. До изтичане на посочения в предходното изречение краен срок, лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции.

Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец до ИП „Реал Финанс” АД, обслужващ увеличението на капитала, на адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. „А. Пушкин” № 24 от 09:00 до 17:00 ч. или до ИП, членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права.

Инвеститорите получили права по техни лични сметки в ЦД, следва да заявяват прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подсметки при ИП „Реал Финанс“ АД или при други ИП, членове на ЦД.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, открита в „Тексим Банк“ АД с IBAN: BG24TEXI95451003727400, BIC: TEXIBGSF. Набирателната сметка следва да е заверена с дължимата сума най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка, в която трябва да бъдат посочени наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК/идентификационен номер за чуждестранно лице, броят на записаните акции, общият размер на дължимата и извършена вноска). При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, чиято емисионна стойност е заплатена изцяло.

Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 160 000 акции като капитала на дружеството ще бъде увеличен до размера на записаните и платени акции. Ако бъдат записани и платени по-малко от 560 000 акции то увеличението на капитала ще се счита за неуспешно. Ако всички акции от тази емисия бъдат записани и платени преди крайния срок на подписката, дружеството уведомява КФН в срок от 3 работни дни и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, а след това - за регистрация на новата емисия акции в ЦД, КФН и БФБ. Емитентът уведомява КФН в срок от 3 (три) работни дни от приключване на подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите.

Изчерпателна и пълна информация за предлаганите акции и емитента може да бъде получена от Проспекта за публично предлагане на ценни книжа на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, потвърден от КФН с Решение № 697-Е/10.05.2017 г.

Рисковете, свързани с дейността на емитента са подробно описани в Проспекта. Потенциалните инвеститори могат да получат и да се запознаят с Проспекта, както и да получат допълнителна информация всеки работен ден на следните адреси: в офиса на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ в гр. Варна, ул. „Александър С. Пушкин” № 24, ет. 2, от 09:30 – 17:00 ч., тел.: + 359 52 60 38 30, е-мейл: office@sbpf.biz, както и в офиса на ИП „Реал Финанс“ АД в гр. Варна, ул. „А. Пушкин“ № 24, от 09:00 – 17:00 ч., тел.: + 359 52 603 828, е-мейл: real-finance@real-finance.net.

Считано от датата на обявяване на това съобщение Проспектът ще бъде достъпен и на интернет страниците на емитента www.sbpf.biz и на ИП „Реал Финанс” АД www.real-finance.net.

Част I от Проспекта - Резюме

Част II от Проспекта - Регистрационен документ

Част III от проспекта - Документ за предлаганите ценни книжа

Индекси
SOFIX579.47-0.53%
BGBX40114.70-0.32%
BGREIT126.40-0.1%
BGTR30508.37-0.22%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.