С Решение  860 – Е от 30.08.2018 г. на Комисия за финансов надзор, се потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 12 000 000 евро, разпределена в 12 000 бр. обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка, с дата на емитиране 22.02.2018 г., дата на падеж 22.02.2027 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 5.00 %, с периодичност на лихвените плащания на 6-месечен период и с ISIN код BG2100009179, издадена от "Кепитъл Мениджмънт" АДСИЦ.

Проспектът може да намерите тук.

Индекси
SOFIX608.16-0.34%
BGBX40119.36-0.36%
BGREIT116.80-0.31%
BGTR30507.72-0.10%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.