С Решение  860 – Е от 30.08.2018 г. на Комисия за финансов надзор, се потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 12 000 000 евро, разпределена в 12 000 бр. обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка, с дата на емитиране 22.02.2018 г., дата на падеж 22.02.2027 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 5.00 %, с периодичност на лихвените плащания на 6-месечен период и с ISIN код BG2100009179, издадена от "Кепитъл Мениджмънт" АДСИЦ.

Проспектът може да намерите тук.

Индекси
SOFIX572.950.72%
BGBX40114.220.44%
BGREIT120.78-0.26%
BGTR30498.670.53%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.