Данъчно регулиране

    От 01.01.2007 влезе в сила нов Закон за корпоративното подоходно облагане, който урежда облагането на печалбата и доходите с източник България на местните и чуждестранните юридически лица. Специфични аспекти от ЗКПО, свързани с фондовия пазар:


    Видове данъци
    Чл. 5 (1) Печалбите се облагат с корпоративен данък.
    (2) Доходите на местни и чуждестранни юридически лица, посочени в този закон, се облагат с данък, удържан при източника.


    Печалба и доходи от източници в Република България
    Чл. 12 (1) Печалбата и доходите на чуждестранните юридически лица, които произтичат от стопанска дейност чрез място на стопанска дейност в страната или от разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност, са от източник в страната.
    (2) Доходите от финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините, са от източник в страната.
    (3) Доходите от сделки с финансови активи по ал. 2 са от източник в страната.
    (4) Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от участие в местни юридически лица са от източник в страната.
    (5) Следните доходи, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната или изплатени от местни физически лица или от чуждестранни физически лица, които разполагат с определена база в страната, в полза на чуждестранни юридически лица, са от източник в страната:
      1. лихви, в това число лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг;
      2. доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо имущество;
      3. авторски и лицензионни възнаграждения;
      4. възнаграждения за технически услуги;
      5. възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;
      6. възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице.


    Международни договори
    Чл. 13. Когато в международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответния международен договор.


    Данък, удържан при доходи от дивиденти и ликвидационни дялове
    Чл. 194. (1) С данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица в полза на:
      1. чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
      2. местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.
    (2) Данъкът по ал. 1 е окончателен и се удържа от местните юридически лица, разпределящи дивиденти или ликвидационни дялове.


    Данък, удържан при доходи на чуждестранни лица
    Чл. 195. (1) Доходите от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8, на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен.
    (2) Данъкът по ал. 1 се удържа от местните юридически лица, едноличните търговци или местата на стопанска дейност в страната, които начисляват доходите на чуждестранните юридически лица, с изключение на доходите по чл. 12, ал. 3 и 8.
    (3) Когато платецът на дохода не е данъчно задължено лице по чл. 2 и за доходите по чл. 12, ал. 3 и 8 , данъкът се удържа от получателя на дохода.
    (4) Алинеи 1 и 2 се прилагат и когато чуждестранно лице чрез място на стопанска дейност в страната начислява посочените доходи на други части на предприятието си, разположени извън страната, с изключение на случаите, когато счетоводни разходи не се признават за данъчни цели или счетоводни разходи или активи, отчетени по действително понесените разходи (себестойност), се признават за данъчни цели на място на стопанска дейност.
    (5) Авансовите плащания във връзка с доходите по ал. 1 не подлежат на облагане с данък при източника.


    Ценни книжа, търгувани на регулирани пазари
    Чл. 196. Не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с акции на публични дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, когато разпореждането е извършено на регулиран български пазар на ценни книжа.


    Данъчни ставки
    Чл. 20. Данъчната ставка на корпоративния данък е 10 на сто.
    Чл. 200. (1) Данъчната ставка на данъка върху доходите по чл. 194 е 5 на сто.
    (2) Данъчната ставка на данъка върху доходите по чл. 195 е 10 на сто.


    Дефиниции по смисъла на ЗКПО (§ 1 от Допълнителните разпоредби):

    "Разпореждане, извършено на регулиран български пазар на ценни книжа" са сделките:
       а) сключени на официалния и неофициалния регулиран пазар в страната по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, без блоковите и други сделки с ценни книжа, които съгласно правилника на регулирания пазар подлежат единствено на регистриране на регулирания пазар;
       б) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II, както и сделките при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в страната по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

    От 01.01.2007 влезе в сила Закон за данъците върху доходите на физическите лица, който урежда облагането на доходите на местните и чуждестранните физически лица, включително от дейност като едноличен търговец. Специфични аспекти от ЗДДФЛ, свързани с фондовия пазар:


    Задължения за данъци на местните физически лица
    Чл. 6 Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.

    Задължения за данъци на чуждестранните физически лица
    Чл. 7 Чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България.

    Доходи от източници в Република България
    Чл. 8 (3) Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от участие в местни юридически лица и неперсонифицирани дружества, включително договори за съвместна дейност, са от източник в Република България.
    (6) От източник в Република България са и следните доходи, начислени/изплатени от местни лица, от търговски представителства, както и от място на стопанска дейност или определена база в Република България:
      4. лихви, включително лихви по договор за лизинг.
    (8) Доходите от акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, издадени от държавата, общините, местни юридически лица, неперсонифицирани дружества и други форми на съвместна дейност, както и от сделки с тях, са от източник в България.


    Необлагаеми доходи
    Чл. 13 (1) Не са облагаеми:
      2. доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:
         в) акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;
      3. доходите от сделки с акции на публични дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулирания български пазар на ценни книжа;
      4. разпределените под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции;
      5. доходите на обезщетените по реда на нормативен акт лица от продажба или замяна на получените като обезщетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове;
      8. доходите от лихви по влогове и депозити в местни търговски банки, клонове на чуждестранни банки и в местни взаимоспомагателни каси;
      9. лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации;


    Облагане на доходи на чуждестранни лица
    Чл. 37 (1) С окончателен данък независимо от обстоятелствата по чл. 13 се облагат следните доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица:
      3. лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг;
      12. доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна по чл. 38, ал. 5.
     (3) Не се облагат с окончателен данък доходите по ал. 1, освободени от облагане по чл. 13 и начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, както и в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство;


    Доходи на местни и чуждестранни физически лица
    Чл. 38 (1) С окончателен данък се облагат облагаемите доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на:
       1. местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;
       2. местно физическо лице от източник в чужбина.
      (2) Окончателният данък за доходите от дивиденти се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент.
      (3) Окончателният данък за доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалба се определя върху брутната сума на начислените разходи.
      (4) Окончателният данък за доходите от ликвидационни дялове се определя върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството/кооперацията.
      (5) С окончателен данък се облагат облагаемите доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на търговски дружества:
       1. от местни физически лица при замяната на акции и дялове в местни търговски дружества за акции и дялове в местни търговски дружества или в търговски дружества в чужбина;
       2. от местни физически лица при замяната на акции и дялове в търговски дружества в чужбина за акции и дялове в търговски дружества в чужбина или в местни търговски дружества;
       3. от чуждестранни физически лица при замяната на акции и дялове в местни търговски дружества за акции и дялове в местни търговски дружества или в търговски дружества в чужбина.


    Размер на окончателния данък по глава шеста
    Чл. 46 (1) Данъкът по чл. 37 и чл. 38, ал. 5 е в размер 10 на сто, данъкът по чл. 38, ал. 1 е в размер 7 на сто, данъкът по чл. 38, ал. 8 и 10 е в размер 15 на сто.


    Дефиниции по смисъла на ЗДДФЛ (§ 1 от Допълнителните разпоредби):

    "Дивидент" e:
       а) доход от акции;
       б) доход от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;
       в) скрито разпределение на печалбата.

    "Лихва" e доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации.

    "Сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа" са сделките:
       а) сключени на официалния и неофициалния регулиран пазар в страната по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, без блоковите и други сделки с ценни книжа, които съгласно правилника на регулирания пазар подлежат единствено на регистриране на регулирания пазар;
       б) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и сделките при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Индекси
SOFIX567.050.05%
BGBX40111.750.13%
BGREIT120.210.21%
BGTR30475.810.08%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.